Kto je prevádzkovateľom webu?
Prevádzkovateľom webovej stránky „goodfood.sk“ je goodfood s. r. o., so sídlom 01501 Rajec, Lipová 157/6, Slovensko, IČO: 52723313, za­pí­saný v Obchodnom re­gis­tri Ok­res­ného úradu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73383/L

Prevádzkovateľovi webovej stránky záleží na ochrane Vašich osobných údajov a pristupuje k ním v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR).

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

1) Osobné údaje, ktoré nám poskytnete samy

Ak sa rozhodnete použiť kontaktný formulár na webovej stránke, dobrovoľne nám poskytujete svoje osobné údaje ako: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov nevieme riešiť Váš podnet alebo žiadosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neúplnosť alebo nepravdivosť osobných údajov.

2) Osobné údaje, ktoré získavame z Vášho používania webovej stránky

Webová stránka „goodfood.sk“ využíva tzv. cookies k získavaniu údajov o návštevnosti. Na získavanie štatistík o návštevnosti používame nástroj Google Analytics, ktorý zbiera údaje ako: čas strávený na stránke, zdroj návštevnosti, jazyk návštevníkov, používané zariadenia a prehliadače, atď. Používanie súborov cookies môžete zakázať priamo vo svojom prehliadači.

Nižšie si môžete prezrieť tabuľku používaných cookies.

Čo sú cookies?
Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Názvy cookie Typ cookie Prvá alebo tretia strana Môže byť blokovaná Relácia alebo stála Čas vypršania Účel
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Analytics Third party Stále Sledovanie návštevnosti
_gat_gtag_UA_120630082_1 Essentials Third party Stále 10 Jun 2018 13:55:13 Sledovanie návštevnosti
Čo robíme s Vašimi údajmi?
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Využívame kvalitný a bezpečný hosting od spoločnosti Websupport, s.r.o., ktorej dátové centrum je uložené v Bratislave, a teda vaše údaje neopúšťajú územie Slovenskej republiky. Zabezpečenie hostingovej služby je v plnom súlade s GDPR, viac informácií nájdete priamo na ich stránke.

Vaše osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme žiadnym tretím stranám a prístup k ním má iba prevádzkovateľ webovej stránky.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, ktoré nám dobrovoľne oznámite pomocou kontaktného formuláru, využívame na účely kontaktovania Vás, ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu spracovania požiadavky a najviac 1 rok po ukončení požiadavky, prípadne uzavretia zmluvy.

Súbory cookies, ktoré ukladáme vo Vašom prehliadači, využívame na získanie ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia webovej stránky a zlepšenie, optimalizáciu používania webových stránok. Súbory cookies neukladáme po dobu dlhšiu ako 1 rok.

Aké sú Vaše možnosti?

1) Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás pomocou kontaktného formulára požiadať o zaslanie potvrdenia, či spracovávame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu. Ak budú Vaše údaje nepravdivé, máte právo požiadať o ich zmenu.

2) Právo na vy­ma­za­nie Vašich osobných údajov

V prípade, že si neželáte, aby sme naďalej Vaše osobné údaje uchovávali, máte právo na vymazanie. Odstránením Vašich osobných údajov odstránime taktiež e-mailovú komunikáciu, kde v prípade ďalšieho podnetu alebo riešenia nevieme odkázať na predošlú komunikáciu.

3) Právo požiadať o odoslanie Vašich údajov

Máte právo požiadať prevádzkovateľa webovej stránky o odoslanie Vašich osobných údajov inej spoločnosti alebo pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

4) Právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ si myslíte, že Vaše údaje nespracovávame na základe Vašich práv, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa cez kontaktný formulár. Ak Vám nebudeme schopný pomôcť, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk